ŠD Hudi Kot - Točkovnik

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

A) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.

Financira se: Propagandno gradivo, strokovni kader, najem do 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.

financira se:

Št. točk

propagandno gradivo 1
strokovni kader 2
najem objekta na uro 2


B) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi za skladen gibalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Financira se: Propagandno gradivo organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.

financira se:

št. točk

propagandno gradivo 1
strokovni kader 2
najem objekta 2
organizacija občinskih šolskih prireditev 10
organizacija regijskih in državnih športnih prireditev 15
udeležba na občinskih šolskih prireditvah 10
udeležba na regijskih in državnih športnih prireditvah 15

 

C) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: (obkroži namen)

a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice.

Sofinancira se: Objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

FINANCIRA SE:

ŠT. TOČK

namen objekta 2
strokovni kadri 2
materialni stroški 1
meritve in spremljanje treniranosti 1
nezgodno zavarovanje 1

  

D) Športna vzgoja otrok in mladines posebnimi potrebami

Sofinancira se: Kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino z največ 10 otroki in objekt.

Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.

FINANCIRA SE:

ŠT. TOČK

strokovni kader 2
njem objekta 2

 

E) Interesna športna vzgoja mladine

Sofinancira se: Strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in objekt.

FINANCIRA SE:

št. točk

strokovni kader 2
njem objekta 2

 

F) Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

a) mlajši mladinci in mladinke, b) starejši mladinci in mladinke

Sofinancira se:  objekt, strokovni kader

FINANCIRA SE:

št. točk

najem objekta 2
strokovni kader 2

 

G) Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Financira se: Programi športne vadbe, strokovni kader za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.

FINANCIRA SE:

št. točk

strokovni kader 2
   

H) Interesna športna dejavnost študentov

Sofinancira se: Strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt.

FINANCIRA SE:

št. točk

najem objekta 2
strokovni kader 2

 

 

2. Športna rekreacija

Sofinancira se: 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 in najmanj 5 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta.

*Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.

FINANCIRA SE:

št. točk

najem objekta 2
strokovni kader* 2

 

 

3. Kakovostni šport

Sofinancira se: Najemnina objekta za 320 ur programa.

FINANCIRA SE:

št. točk

najem objekta 2

 

 

4. Vrhunski šport

Sofinancira se: Za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.

FINANCIRA SE:

št. točk

1 ura programa 5

 

  

5. Šport invalidov

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi,

Sofinancira se: uporaba objekta in strokovni kader.

FINANCIRA SE:

št. točk

najem objekt 10
strokovni kader 5

 

 

Ostalo:

FINANCIRA SE:

ŠT. TOČK

izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov na 1 osebo 10
založniška dejavnost 10
Organizacija občinske športne prireditve (po razpisu) - 4 prireditve za vsa društva v občini 10
organizacija regijskih, medobčinskih športnih prireditev (MAX 2 za eno društvo) 30
medobčinska liga na tekmo / prireditev 2
za delovanje posameznega športnega društva- na člana- na registriranega tekmovalca (pri malem nogometu je lahko za eno ekipo registriranih maksimalno 15 članov) 12
Organizacija državnih športnih prireditev(MAX 1 za eno društvo) 50
Informacijski sistem na področju športa 20

 

Prijava uporabnika

Kot prijavljen uporabnik si lahko ogledate zapisnike sestankov.

Na strani je 4 gostov in ni članov .

Smo dne 3.12.2021 in ura je 5:07.
Izdelava spletne strani NIKO PROJEKT.